Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίου από την Alpha Bank.

Αύξηση επιτοκίου Μεταφοράς Υπολοίπου από την Alpha Bank.
Επιτόκιο σταθερό: Από 9.25% σε 9.75% Διαφορά:5.41%.
ΣΕΠΠΕ: Από 10.14% σε 10.64% Διαφορά:4.93%.
http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=3560