Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίου προθεσμιακής κατάθεσης από την Alpha Bank

Αύξηση επιτοκίου για την προθεσμιακή κατάθεση Alpha Μηνιαία Πρόοδος από την Alpha Bank.
Διάρκεια 18 μηνών: Από 2.20% σε 2.30% Διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 24 μηνών: Από 2.40% σε 2.50% Διαφορά:4.17%.
Νέο πρόγραμμα 36 μηνών με ετήσιο επιτόκιο 3%.

Διάθεση μέχρι 16 Νοεμβρίου 2009 www.alphabank.gr