Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίου από την Εμπορική Τράπεζα

Αύξηση επιτοκίου στα κυμαινόμενα στεγαστικά από την Εμπορική Τράπεζα.

Στο προϊόν ΗΟΜΕ ΕΧΤRΑ αυξήθηκε το περιθώριο από το Euribor 3 μήνου:
α. Έως 100.000,00 ΕΥΡΩ.:  Από 2.00% σε 2.50% Διαφορά:25%.
β. Απó 100.000,01 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ: Από 1.80% σε 2.30% Διαφορά:27.78%.

http://www.emporiki.gr/cbg/gr/tools/loan_tool.jsp