Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη σειρά του αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων:

Επιτόκια Ταμιευτηρίου: Από 2.20% σε 2.40% Διαφορά:9.09%.

Προθεσμιακές καταθέσεις.

Για ελάχιστο ποσό 5.000€.
Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 2.35% σε 2.85% Διαφορά:21.28%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.40% σε 3.00% Διαφορά:25%.
Διάρκεια ενός έτους: Από 2.45% σε 3.10% Διαφορά:26.53%.

Για ελάχιστο ποσό 200.001€.
Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 2.40% σε 2.90% Διαφορά:20.83%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.45% σε 3.05% Διαφορά:24.49%.
Διάρκεια ενός έτους και  Από 2.50% σε 3.15% Διαφορά:26%.

Για ελάχιστο ποσό 1.000.001€
Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 2.45% σε 3.00% Διαφορά:22.45%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.50% σε 3.15% Διαφορά:26%.
Διάρκεια ενός έτους: Από 2.55% σε 3.25% Διαφορά:27.45%.

http://www.tpd.org.gr/kata0000.htm